راهکارهایی برای آموزش کودکان اوتیسم

[ادامه مطلب را بخوانید]

بازی های موثر برای کودکان اوتیسم

رندال معتقد است که بازی جزئی مهم در آموزش اطفال است . به زعم وی محرومیت از بازی به شدت تاثیر گذار بوده و موجب تاخیر در رشد اجتماعی کودکان می شود . اما به نظر می رسد که به واقع بازی پایه و اساس اولین روابط اجتماعی باشد . در طی بازی می آموزیم که با دیگران به نحو مطلوب ارتباط برقرار کنیم ، تجارب مختلف کسب کنیم و در افکار و تمایلات خود منعطف باشیم . باید توجه داشت که کودکان اوتیسم در مقایسه با دیگران از رشد اجتماعی کمتری نیز بهره می برند . محور این نگرش بر این موضوع استوار است که رشد اجتماعی کودکان ناشی از اثر متقابل سطح شناختی و طرح های ذهنی آنان با تجربه های محیطی است . لذا در این قبیل کودکان مشکلات رشد اجتماعی همواره وجود خواهد داشت . یکی از مهمترین اهداف در آموزش و پرورش کودکان اوتیسم ،سازگاری اجتماعی ،برقراری روابط مفید و موثر با دیگران و پذیرش مسئولیت های اجتماعی در مهارت هایی که بیشتر در زمینه خودیاری است ، می باشد .بازی می تواند موجب تقویت فرایند سازگاری با اجتماع و جامعه در کودکان اوتیسم گردد. این بازی ها باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی مسائل عاطفی یا جسمی و بر اساس نوع اختلال موجود ،برنامه ریزی و اجرا گردد.

[ادامه مطلب را بخوانید]

راهنمایی برای والدین کودکان اوتیسم

پدر و مادر هایی که کودک مبتلا به اوتیسم (در خود ماندگی) دارند می توانند اقدامات بسیاری در جهت غلبه بر چالش ها انجام دهند. اما پیش از آن باید اطمینان حاصل کرد که خود والدین نیز حمایت کافی دارند. برای نگهداری از یک کودک مبتلا به اوتیسم مراقبت از خود (والدین) کاری خودخواهانه نیست بلکه کاملا ضروری می باشد. تقویت بنیه روحی و عاطفی شما را قادر می سازد تا نیازهای کودک مبتلا به اوتیسم خود را تامین کنید. توصیه های زیر زندگی با چنین فرزندی را برای شما آسان تر می کند:

[ادامه مطلب را بخوانید]